1402-01-08

پارک نرم افزار هاگنبرگ SWPH

پارک نرم افزار هاگنبرگ SWPH

این پارک مرکز اســپینافی وابسته به دانشگاه یوهانس کپلر شهر لینز است که توسط پروفســور برونو بوخبرگر در سال 1989تأسیس شده اســت. این پارک در توسعه نوآوری در منطقه اتریش علیا بســیار تأثیرگذار اســت و فعالیت‌های آن شــامل پژوهش، آمــوزش و تجارت می‌شود. این مرکز تأکید ویژهای بر حمایت از استعدادهای جوان حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی دارد. بیش از  3000 نفر در این پارک به تحصیل، پژوهش و فعالیت های تجاری اشتغال دارند. در حال حاضر مدیریت این پارک برعهده خانم دکتر سونیا ماندل است.

متن کامل مقاله:

⇩ دانلود پارک نرم افزار هاگنبرگ – سفارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.