1401-11-18

درباره ما

رایزنی فناوری و نوآوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین در راستای توسعه دیپلماسی علم و فناوری و به منظور تسهیل ارتباطات و گسترش همکاریهای فناوری و نوآوری میان بازیگران این حوزه در ایران؛ از جمله شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، موسسات تحقیقات و فناوری، مراکز نوآوری، محققان و متخصصان ایرانی و مجموعه های متناظر در اتریش و همچنین سازمانها و ساختارهای اکوسیستم فناوری و نوآوری اروپا، فعالیتهای مختلفی از جمله موارد زیر را دنبال می کند:
  • پایش فرصتهای فناوری و نوآوری در اتریش و اطلاع رسانی به طرفهای ایرانی
  • شناسایی فرصتهای موجود برای توسعه بازار خدمات و محصولات شرکتهای دانش بنیان و نوآور ایرانی
  • معرفی بازیگران اکوسیستم فناوری و نوآوری اتریش و تسهیل ارتباطات با همتایان ایرانی
  • معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی در حوزه های مختلف فناوری و نوآوری به متناظران اتریشی و اروپایی و کمک به شکل گیری توافقات برد-برد میان آنها
  • کمک به تبادل هیئت ها و برگزاری رخدادهای مشترک میان فعالان حوزه علم، فناوری و نوآوری ایران و اتریش
  • تسهیل تبادل دانش، فناوری و نوآوری میان طرفهای ایرانی و اتریشی در سطوح مختلف